اخبار سایت

سایت جدید گوگل جهت افزایش آگاهی از هوش مصنوعی

 گوگل با راه اندازی یک وب سایت جدید به دنبال افزایش آگاهی عمومی نسبت به یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی است.