آموزش, اخبار سایت, شبکه

انواع شبکه بر اساس سرویس دهی و ابعاد

دراین مطلب قصد داریم تا قصد داریم به بررسی انواع شبکه بر اساس سرویس دهی و ابعاد بپردازیم.

انواع شبکه بر اساس سرویس دهی

شبکه ها به دو نوع شبکه مبتنی بر سرویس دهنده یا (SB(Service based و شبکه های نظیر به نظیر یا (P2P(Peer 2 Peer تقسیم می شوند.

1-شبکه های مبتنی بر سرویس دهنده

در چنین شبکه هایی یک یا چند رایانه فقط نقش سرویس دهنده دارند و سرویس های خاصی را ارائه می کنند. به همین دلیل به آنها شبکه های سرویس دهنده/سرویس گیرنده می گویند. مانند یک شرکت که تمام اطلاعات خود را روی چندین پایگاه داده متمرکز قرار می دهد و کاربران از راه دور به آن دسترسی دارند.

در این آرایش، پایگاه داده ها روی رایانه های پرقدرتی به نام سرویس دهنده(Server) قرار دارند و کاربران، مشتری یا سرویس گیرنده(Client) نامیده می شوند.

2- شبکه های نظیر به نظیر

امروزه همه رایانه های شبکه می توانند هم زمان بصورت سرویس دهنده و سرویس گیرنده عمل کنند. برای مثال یک رایانه صرف نظر از اینکه سیستم عامل آن از نوع سرویس دهنده یا سرویس گیرنده باشد، می تواند پرونده های خود را برای دیگر رایانه های شبکه به اشتراک بگذارد و به پرونده های به اشتراک گذاشته شده دیگر رایانه ها نیز دسترسی داشته باشد. به همین دلیل به آنها شبکه های نظیر به نظیر یا P2P  می گویند.

انواع شبکه بر اساس ابعاد

از نظر گستردگی جغرافیایی شبکه ها را به دو گروه (LAN(Local Area Network و (WAN(Wide Area Network تقسیم می کنند.

شبکه محلی(LAN):

این شبکه شامل مجمعه ای از رایانه هاست که با فاصله کم از یکدیگر در محلی مانند یک اتاق، طبقه، یک یا چند ساختمان نزدیک هم قرار دارند.

lan network